••• خیریه جوان
صدقه جاریه
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
8%
کمک هزینه 25 هزار تومانی
کمک هزینه 35 هزار تومانی
کمک هزینه 50 هزار تومانی
کمک هزینه 75 هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)