کمک به مردم سیل زده لرستان و گلستان
مِهر علی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 تومان
0%
پنجاه هزار تومانی
صد هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)