جریان ( کمک به افراد نیازمند در شرایط بحرانی کنونی جامعه)
تاریخ شروع 1399/01/01
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد