مسجد فائق
صدقه و قربانی اول هر ماه قمری
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
40 هزار تومان
110 هزار تومان
200 هزار تومان
313 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)