هیئت جنت الحسین علیه السلام
کمک عمومی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 تومان
7%
20 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)