موسسه راه بیّنات

کمک به نمایش فاطمیه

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 تومان

0%

انتخاب میزان مشارکت
  • یک سهم

  • سه سهم

  • ۵ سهم

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد