خیریه سروش مهر

خیرات و نذورات(غذای گرم برای خانواده های نیازمند )
انتخاب میزان مشارکت

    یا انتخاب مبلغ دلخواه

    تومان
    اطلاعات پرداخت‌کننده
    نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد