مجمع نکوداشت غدیر

طرح اربعین دانشجویی مشی عشق

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 تومان

87%

انتخاب میزان مشارکت
  • مشی عشق

  • 5 مشی عشق

  • 20 مشی عشق

  • 50 مشی عشق

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد