موکب شباب المقاومه

کمک ماهیانه به موکب
انتخاب میزان مشارکت
  • 72 هزار تومانی

  • 313 هزار تومانی

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد