خودمان برای خودمان - آذوقه و اطعام
تاریخ شروع 1399/02/28
مبلغ مورد نیاز 3,260,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 3,260,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 3,260,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,260,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد