حجت الاسلام تلافی
صدقه به نیازمندان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ دلخواه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)