عراق

سازه فضای خدماتی (سرویسهای بهداشتی' حمام و....)

مذهبی

1399/10/24

توضیحات

 با توجه به ضرورت خدمت رسانی به زائرین در ایام پیک محرم و اربعین و عدم پیش بینی مناسب برای این گونه مراسم ها ، مقرر شد حدود 1000 چشمه سرویس دستشویی و حمام بالغ بر 77 هزار متر مربع در نقاط مختلف پروژه جهت تامین خدمات بهداشتی و رفاهی زائرین در نظر گرفته شود ..