مجمع نکوداشت غدیر

چند پالس خوشحالی
انتخاب میزان مشارکت
  • قلب

  • 5 قلب

  • 10 قلب

  • 50 قلب

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد