موسسه راه بیّنات

همیاران تیر ماه
انتخاب میزان مشارکت
  • یک سهم ۵۰۰۰ تومانی

  • ۵ سهم ۵۰۰۰ تومانی

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد