مجمع نکوداشت غدیر

طرح اطعام ایام غدیر بــــــــــــَــــــــذر

مبلغ مورد نیاز: 19,600,000 تومان

44%

انتخاب میزان مشارکت
  • یک بذر

  • 5 بذر

  • 10 بذر

  • 14 بذر

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد