مجمع نکوداشت غدیر
طرح اربعین دانشجویی مشی عشق
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 تومان
87%
مشی عشق
5 مشی عشق
20 مشی عشق
50 مشی عشق
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)