مجمع نکوداشت غدیر
طرح دانشجویی عیادت از بیماران و تشکر از کادر درمانی بیمارستان ها
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 50,000,000 تومان
53%
لبخند
خنده ی با هم
خنده ی گروهی
به دست اوردن دل یک تیم پرستاری
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)