موسسه خیریه پیروان امام حسین علیه السلام
توزیع فلافل در روز غدیر
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 تومان
4%
20 هزار تومان
50 هزارتومان
100 هزار تومان
500 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)