خیریه طوبی

جمع‌آوری صدقات
انتخاب میزان مشارکت
  • ده هزار تومان

  • بیست هزار تومان

  • پنجاه هزار تومان

  • صدهزار تومان

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد