پویش مشارکت در تهیه ملزومات بهداشتی و بیمارستانی
تاریخ شروع 1398/12/21
مبلغ مورد نیاز 40,000,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.