عراق

سازه فضای زیارتی (صحن، شبستان ومقام حضرت زینب)

عمرانی ، فرهنگی

1399/06/30

توضیحات

توضیحات طرح اینجا وارد می شودبا توجه به ضرورت ایجاد فضاهایی جهت رفاه حال زائرین در ایام مختلف خصوصأمحرم و اربعین و محدودیت فضاهای موجود ، مقرر شد حدود 17 هزار متر مربع شبستان و مقام حضرت زینب در نظر گرفته شود .