عراق

سازه کتابخانه و موزه

عمرانی ، مذهبی

1399/10/24

توضیحات

 با توجه به ضرورت حفظ و اشاعه فرهنگ عاشورا مقرر شد فضای کتابخانه اختصاصی برای جمع آوری ، نگهداری و ارائه به گروههای علمی تخصیص یابد . لذا بر همین اساس حدود 7800 متر مربع از طرح برای این منظور در نظر گرفته شد . همچنین برای تجمیع آثار مربوط به عاشورا و امام حسین ( ع ) نیز فضایی به میزان 5400 متر مربع  در طراحی منظور شده است .