مجمع نکوداشت غدیر

طرح دانشجویی عیادت از بیماران و تشکر از کادر درمانی بیمارستان ها

مبلغ مورد نیاز: 50,000,000 تومان

53%

انتخاب میزان مشارکت
  • لبخند

  • خنده ی با هم

  • خنده ی گروهی

  • به دست اوردن دل یک تیم پرستاری

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد