خیریه طوبی

کمک هزینه درمان بیماران سرطانی
انتخاب میزان مشارکت
  • پنجاه هزار تومان

  • صدهزار تومان

  • صد و پنجاه هزار تومان

  • دویست هزار تومان

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد