موسسه بیان هدایت

کمک به تشریفات کارشناسان

مبلغ مورد نیاز: 22,000,000 تومان

0%

انتخاب میزان مشارکت
  • ایاب و ذهاب کارشناسان

  • هدایای کارشناسان

یا انتخاب مبلغ دلخواه

تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد