خیریه سروش مهر

قربانی ماهیانه بز...گوسفند....گوساله ... سروش‌مهر
انتخاب میزان مشارکت

    یا انتخاب مبلغ دلخواه

    تومان
    اطلاعات پرداخت‌کننده
    نام و نام‌خانوادگی شما در لیست حامیان این خیریه نمایش داده خواهد شد