گروه تبلیغی سفينة النجاة
کمک به برگزاری روضه های خانگی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
5.000 تومان
10.000 تومان
30.000 تومان
60.000 تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)