سازمان خیریه آبشار عاطفه ها.منطقه 4
عیدی من به تهی دستان (عید قربان)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 تومان
0%
قربانی 1 عدد مرغ کامل
قربانی 1 رأس گوسفند
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)