سازمان خیریه آبشار عاطفه ها.منطقه 4
عیدی من به تهی دستان (عید غدیر )
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
0%
سهم سادات
سهم خمس
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)