آبشار عاطفه ها
کمک به امور تحقیقاتی، توسعه و آموزش در مناطق محروم کشور
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
۲۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)