آبشار عاطفه ها
قربان تا غدیر (خراسان رضوی)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0%
گوسفند متوسط 50 کیلو
هر کیلو
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)