خیرین آل عبا
همیاری برای زیارت سفر اولی های بی بضاعت
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 60,000,000 تومان
1%
زیارت سفر اولی های اربعین
اعزام یک نفر
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)