مدرسه مهربانی پارس
تامین تغذیه کلاسهای کودکان کار
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 تومان
9%
تغذیه دو دانش آموز
تغذیه چهار دانش اموز
تغذیه شش دانش اموز
تغذیه هشت دانش اموز
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)