موسسه نيکوکاري رعد الغدير
تامین بودجه هزینه های دندانپزشکی
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0%
بسته پیشنهادی اول
بسته حمایتی دوم
بسته حمایتی سوم
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)