موسسه خیریه ساقی کوثر تبریز
تهیه جهیزیه
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 تومان
1%
خرید اقلام جهیزیه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)