موسسه خیریه ساقی کوثر تبریز
قربانی گوسفند
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 تومان
0%
مشارکت در خرید گوسفند قربانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)