موسسه خیریه ساقی کوثر تبریز
پرداخت ماهانه ی آذر ماه
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 30,000,000 تومان
0%
قرار ماهیانه آذر ماه
سهم هر ماه من 10000 تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)