موسسه فرهنگى اجتماعى پيداى پنهان
تهيه سبد ارزاق براى نيازمندان در ماه مبارك رمضان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 66,000,000 تومان
0%
ده هزارتومان
پنجاه هزارتومان
صدهزار تومان
صدوپنجاه هزارتومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)