ابوحامد
صدقه به نیت امام زمان علیه السلام
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 100,000,000 تومان
0%
1000 تومان
10 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)