خیریه آبشار عاطفه ها - اصفهان
طرح جمع آوری لوازم التحریر و هزینه های تحصیلی برای کودکان نیازمند مناطق محروم
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 750,000,000 تومان
0%
بسته شماره یک
بسته شماره دو
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)