Al-Hasani Trust
صدقه برای دفع بلایا
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
پنج هزار تومان
دو هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)