خیریه برکات
عملیات رمضان | مرحله اول | بسته‌های ارزاق ماه مبارک رمضان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 125,000,000 تومان
77%
بیست هزار تومان
پنجاه هزار تومان
صد هزار تومان
یک بسته کامل
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)