دینیما
خدایا خیلی دوست دارم
توضیحات
کودک این قصه می خواهد که خدا او را دوست داشته باشد. پس دست به کارهایی می زند که از صفات خداست. مانند عدالت و زیبایی و مهربانی موضوع قصه و متن روان و تصاویر جذاب برای کودکان از ویژگی های این کتاب است.
تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)