دینیما
فروع دین
توضیحات

شاعر در قالب یک شعر بلند و کودکانه به زبان ساده و روان فروع دین را برای کودکان تشریح کرده است.

تعداد مورد درخواست
مبلغ قابل پرداخت تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)