خیرین فرهنگ و سلامت فرزانگان
کمپین ملی نوسازی تجهیزات بیمارستان طالقانی اراک
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
ده هزار تومان
بیست هزار تومان
پنجاه هزار تومان
مبلغ دلخواه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)