خیرین فرهنگ و سلامت فرزانگان
کمپین #نذر_ماندگار
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
ده هزار تومان
پنجاه هزار تومان
صد هزار تومان
مبلغ دلخواه را وارد کنید
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)