خیرین فرهنگ و سلامت فرزانگان
« م مثل مادر » طرحی برای حمایت از مادران باردار محروم
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
ده هزار تومان
بیست هزار تومان
پنجاه هزار تومان
مبلغ دلخواه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)