org-pic همراهی

تامین هزینه اردوی زیارتی قم و جمکران

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 تومان

انتخاب میزان مشارکت

بیست هزارتومان
شصت هزارتومان
هزینه یک متربی
هزینه پنج متربی
میزان مشارکت شما تومان

اطلاعات پرداخت‌کننده

(مشاهده)
آشنایی بیشتر
گزارش‌ها و آمار