اهدای میوه به خانواده های نیازمند
تاریخ شروع 1399/02/16
دسته بندی
معیشت
کودکان
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.