افطاری
تاریخ شروع 1399/01/30
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.